Gå til innhold
Meny

Vold og trusler om vold

Vold og trusler kan føre til fysiske skader, psykiske plager og sykefravær

Vold eller trusler om vold omfatter ulike typer hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Det kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep som i ytterste konsekvens kan forårsake alvorlig skade og død. Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt.

En nylig publisert systematisk kunnskapsoppsummering konkluderte at det er en mulig sammenheng mellom vold og trusler om vold på arbeidsplassen og økt risiko for søvnproblemer og symptomer på psykiske plager [1]. Tidligere studier av den svenske og danske yrkesbefolkningen indikerer en mulig økt risiko for senere psykiske plager og hjerte- og karsykom blant ansatte som har vært utsatt for vold/trusler [2][3][4]. En relativt ny studie basert på landsrepresentative data om den norske yrkesbefolkning indikerer at ansatte som er utsatt for vold eller trusler om vold har økt risiko for fremtidig legemeldt sykefravær på tvers av ulike yrker [5]. Tidligere har man funnet økt risiko for sykefravær blant ansatte som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i helse- og omsorgsyrker [6].

I 2017 kom det en ny forskrift om prosedyrer, trening og oppfølging av ansatte som er i risikosonen eller som har blitt utsatt for vold/trusler. Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Rudkjoebing, L. A., Bungum, A. B., Flachs, E. M., Eller, N. H., Borritz, M., Aust, B., Rugulies, R., Rod, N. H., Biering, K., Bonde, J. P. Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms: a systematic review and meta-analysis.Scand J Work Environ Health. 2020;46(4):339

  2. Madsen, I. E., Burr, H., Diderichsen, F., Pejtersen, J. H., Borritz, M., Bjorner, J. B., Rugulies, R. Work-related violence and incident use of psychotropics.Am J Epidemiol. 2011;174(12):1354

  3. Friis, K., Pihl-Thingvad, J., Larsen, F. B., Christiansen, J., Lasgaard, M. Long-term adverse health outcomes of physical workplace violence: a 7-year population-based follow-up study.European Journal of Work and Organizational Psychology. 2019;28(1):101

  4. Xu, T., Magnusson Hanson, L. L., Lange, T., Starkopf, L., Westerlund, H., Madsen, I. E. H., Rugulies, R., Pentti, J., Stenholm, S., Vahtera, J., Hansen, A. M., Virtanen, M., Kivimaki, M., Rod, N. H. Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: a multi-cohort study.Eur Heart J. 2019;40(14):1124

  5. Sterud, T., Degerud, E., Skare, O., Hanvold, T. N., Christensen, J. O. Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave: a three-wave prospective study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2021

  6. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787