Gå til innhold
Meny

Informasjon om endringer

Informasjon og muligheter til å medvirke i forkant av og under endringsprosessene reduserer usikkerhet

Mange ansatte opplever hyppige endringer i arbeidshverdagen. Endringene kan være et resultat av omorganisering, nedbemanning eller innføring av ny teknologi. De fleste av oss har behov for en viss forutsigbarhet, og dersom vi opplever et plutselig brudd i forventningene på jobb, kan dette utløse stress, usikkerhet og utrygghet. Både rollekonflikter, det vil si motstridende forventninger til hvordan jobben skal utføres, og rolleuklarhet, det vil si uklar informasjon om ansvar og arbeidsmål, kan øke i perioder med større endringsprosesser.

Det foreligger mye forskning som viser at opplevelsen av forutsigbarhet og kontroll er viktige betingelser for å mestre potensielt stressende endringsprosesser og hendelser på en god måte . Et virkemiddel for å forebygge usikkerhet og bekymring er å gi ansatte informasjon og muligheter og ressurser til å medvirke i forkant av og under endringsprosessene, både individuelt og kollektivt [1]. Studier gjennomført av STAMI viser også at ansatte som har opplevd en omorganisering, og som opplever ledelsen som inkluderende, rettferdig og støttende [2], eller som opplever at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet for medvirkning [3], viser mindre grad av usikkerhet, høyere jobbtilfredshet og lavere risiko for helseplager enn ansatte som ikke opplever dette i samme grad.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Aronsson, G. Dimensions of control as related to work organization, stress, and health.Int J Health Serv. 1989;19(3):459

  2. Sterud, T. Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive – har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel?.Søkelys på arbeidslivet . 2009;26(1):59

  3. Fløvik, Lise, Knardahl, Stein, Christensen, Jan Olav Organizational change and employee mental health: A prospective multilevel study of the associations between organizational changes and clinically relevant mental distress.Scandinavian journal of work, environment & health. 2019;45(2):134