Gå til innhold
Meny

Eldre i arbeid

Flere arbeidsmiljøforhold har vist seg å ha betydning for både tidlig avgang fra jobb og for valget om og mulighetene til å stå lenger i arbeid.

Norge har relativt høy arbeidsdeltakelse og om lag 80 prosent av befolkningen mellom 20 og 64 år er sysselsatt. Samtidig er det også slik at en betydelig andel av befolkningen i alle aldersgrupper blir syke, uføretrygdet og varig faller utenfor arbeidslivet. Med en aldrende befolking vil også gjennomsnittsalderen for de sysselsatte øke. I de eldre aldersgruppene er sysselsettingsraten lavere, og det er et relativt høyt frafall fra arbeidslivet blant eldre arbeidstakere i enkelte næringer og yrker.

Forskning på eldre arbeidstakere viser at organisatoriske og psykososiale faktorer som tidspress, lav jobbkontroll (selvbestemmelse), manglende lederstøtte og mobbing/aldersdiskriminering, samt fysiske og mekaniske faktorer knyttet til tungt fysisk arbeid øker sannsynligheten for tidlig avgang fra yrkeslivet [1]. Også redusert arbeidshelse er trukket fram som en mulig forklaring på tidlig avgang, særlig i fysisk tunge yrker. Når man blir eldre, vil muskelstyrken vanligvis reduseres, og risikoen for helseplager og sykdommer øker. Opplevelsen av hvor belastende arbeidet er vil også kunne endre seg. En ubalanse mellom helsetilstand og arbeidskravene som stilles i ulike typer jobber, kan føre til tidlig avgang fra enkelte yrker.

Avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide er ofte et resultat av en rekke faktorer, og arbeidsmiljøet er av betydning [2]. Det finnes to motsatte perspektiver på arbeidsdeltakelse i det øvre alderssegmentet. Sliterperspektivet, fokuserer på grupper av eldre arbeidstakere med helseproblemer, manglende kompetanse eller annen redusert arbeidsevne, som har særlig behov for tilrettelegging for å kunne jobbe til pensjonsalder og eventuelt lenger. Ressursperspektivet, fokuserer primært på gruppene av eldre arbeidstakerne som har utmerket helse og god kompetanse. Arbeidsplassen anser gjerne denne gruppen som en verdifull og produktiv ressurs, spesielt hvis deres lange erfaring og gode ferdigheter kommer arbeidsplassen til gode. For å forlenge yrkeskarrieren for denne gruppen av arbeidstakere må arbeidsplassen fokusere på trivsel, tilhørighet og muligheten for meningsfulle, utfordrende og stimulerende arbeidsoppgaver.

Les mer Lukk

Arbeidsbelastning for eldre

Et par spørsmål i Levekårsundersøkelsen går kun til ansatte på 50 år og eldre. Et av spørsmålene er om de anser jobben som slitsom for folk på egen alder.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Ikke kunne jobbe til forventet pensjonsalder

Arbeidsmiljø kan spille en viktig rolle i målsetningen om å redusere frafall. Gjennom kunnskapsbasert og tilpasset arbeidsmiljøarbeid vil en kunne sikre et bærekraftig arbeidsliv som gjør at flest mulig kan jobbe lengst mulig.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Midtsundstad, T., Mehlum, I. S., Hilsen, A. I. The impact of the working environment on work retention of older workers. Oslo: FAFO; 2017

  2. Andersen, L. L., Thorsen, S. V., Larsen, M., Sundstrup, E., Boot, C. R., Rugulies, R. Work factors facilitating working beyond state pension age: Prospective cohort study with register follow-up.Scand J Work Environ Health. 2021;47(1):15