Gå til innhold
Meny

Kreft

Det er flere eksponeringer i arbeidsmiljøet som kan forårsake kreft. Sykdommen oppstår vanligvis mange år etter den aktuelle eksponeringen.

Kreftsykdommer er den viktigste årsaken til yrkesrelatert død og er anslått å utgjøre over halvparten av yrkesdødsfallene i vestlige land [1]. Det er mange kreftformer som kan skyldes yrkeseksponering. De typene der flest tilfeller kan tilskrives forhold på jobben er mesoteliom (kreft i brysthinnen), lungekreft, nese-/bihulekreft, strupekreft og blærekreft [2]. De fleste kreftfremkallende eksponeringer er kjemikalier som er mest utbredt i tradisjonelt mannsdominerte yrker. Det er imidlertid også verd å merke seg at skiftarbeid som forstyrrer den biologiske klokka er klassifisert som sannsynlig kreftfremkallende. Det er best dokumentasjon på sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft [3].

Lungekreft er den kreftformen der flest tilfeller kan assosieres med yrkeseksponering. Det er beregnet at om lag ett av fem lungekrefttilfeller blant menn i Norge kan tilskrives yrkeseksponering, etter justering for røyking [4]. Dermed er det årlig omlag 300 nye tilfeller av lungekreft blant menn som kan skyldes historisk yrkeseksponering.

Mesoteliom er en sjelden, men svært alvorlig kreftsykdom som vanligvis opptrer i brysthinnen. Sykdommen skyldes nesten utelukkende eksponering for asbest. Asbest har hatt forskjellige anvendelsesområder. Det er framfor alt kjent som et isolasjonsmateriale, men har også vært anvendt blant annet som friksjonsmateriale i bremser til biler og maskiner. Isolatører har
historisk vært mest eksponert. I dag er det i hovedsak riving av eldre bygg og installasjoner samt reparasjon og vedlikehold som kan gi asbesteksponering. Om lag 84 prosent av alle registrerte tilfeller i Norge gjelder menn.

Yrkesrelatert kreft kan forebygges ved at arbeidstakerne beskyttes mot eksponering for kreftframkallende stoffer. Dette kan for eksempel skje ved substitusjon, det vil si at man bytter ut et kjent kreftframkallende stoff med et annet som ikke er kreftframkallende. Om substitusjon ikke er mulig, kan bruk av punktavsug/prosessventilasjon og personlig verneutstyr redusere eksponeringen.

Les mer Lukk

Pasienter utredet for arbeidsrelatert kreft

Ved landets arbeidsmedisinske avdelinger utredes pasienter for sammenheng mellom yrkeseksponering og sykdom, og utredningene er samlet i Pasientutredningsregisteret [5]. Om lag en av seks utredninger gjelder spørsmål om arbeidsrelatert kreft, og de fleste av disse er lungekreft og mesoteliom. Dette gir informasjon om hvilke næringer som i størst grad utredes for disse kreftformene.

Om statistikken

Mesoteliom

Mesoteliom skyldes altså nesten utelukkende eksponering for asbest. Asbest har vært forbudt å bruke siden midten av 1980-årene. På grunn av lang latenstid (30-50 år) [6] var det i mange år en jevn økning i forekomsten, og det er fortsatt en økning i forekomsten blant menn over 80 år. I de øvrige aldersgrupper kan det se ut til at toppen er nådd.

Om statistikken

  1. Takala, J. Eliminating occupational cancer.Ind Health. 2015;53(4):307

  2. Dreyer, L., Andersen, A., Pukkala, E. Avoidable cancers in the Nordic countries. Occupation.APMIS Suppl. 1997;76:68

  3. Lie, J. A., Kjuus, H., Zienolddiny, S., Haugen, A., Stevens, R. G., Kjaerheim, K. Night work and breast cancer risk among Norwegian nurses: assessment by different exposure metrics.Am J Epidemiol. 2011;173(11):1272

  4. Haldorsen, T., Andersen, A., Boffetta, P. Smoking-adjusted incidence of lung cancer by occupation among Norwegian men.Cancer Causes Control. 2004;15(2):139

  5. Aarhus, L., Mehlum, I. S. Occupational health examinations of patients in Norway.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(14-15)

  6. Berg, A. S., Londalen, A., Brustugun, O. T. [Typical growth pattern in malignant pleural mesothelioma].Tidsskr Nor Laegeforen. 2015;135(11):1050