Gå til innhold
Meny

Nakke- og skuldersmerter

Smerter i nakke og skuldre er utbredt blant sysselsatte. Årsakene er ofte sammensatte, og både mekaniske og psykososiale forhold på jobben er av betydning.

Arbeidsmiljøforhold spiller en rolle både når det gjelder akutte og forbigående plager, og også når det gjelder utviklingen av kroniske og langvarige nakke- og skulderplager.

Det er god dokumentasjon på at jobben er av betydning for smerter i nakke og skuldre. Forskning fra STAMI viser at om lag ett av fire tilfeller av moderate til alvorlige nakke- og skuldersmerter i den norske yrkesbefolkningen kan tilskrives mekaniske og psykososiale arbeidsmiljøforhold [1].

Statiske og repetitive arbeidsoppgaver som ensidige arm- og håndbevegelser, arbeid med armene hevet over skulderhøyde og arbeid med hodet framoverbøyd medfører belastning på nakke- og skuldermuskulatur og kan gi nakke- og skulderplager [2]. Forskning på norske arbeidstakere viser også at det å oppleve høy grad av rollekonflikter, høye kvantitative jobbkrav og lav grad av støttende ledelse i arbeidet, øker risikoen for nakkesmerter [3][1].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Nakkelidelser behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister). Figuren viser behandlinger for nakkelidelser. Det er her ikke mulig å skille ut arbeidsrelaterte lidelser. I den grad overhyppighet av plager og sykdom påvises der hvor man også finner en høy eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake disse, vil det være rimelig å tolke dette som et indirekte mål på arbeidsrelasjon.

Om statistikken

  1. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2014;87(5):471

  2. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  3. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and neck pain: a prospective study of psychological, social, and mechanical risk factors.Pain. 2010;151(1):162