Gå til innhold
Meny

Hva er yrke, næring og bransje?

Alle sysselsatte har et yrke og er tilknyttet en næring.​

Arbeidsoppgaver som har bestemte likhetstrekk danner et yrke, f.eks. «sykepleier», «flyger», «servitør» og «bilmekaniker».

En næring er en gruppering av virksomheter på både overordnet og mer detaljert nivå, for eksempel fra «industri» til «produksjon av metaller» og mer detaljert til «produksjon av jern, stål, samt ferrolegeringer».

Yrker og næringer er klassifisert i standardisert yrkeskodesett STYRK-08 (SSB) og næringskodesett SN2007 (SSB). Standard for yrkesklassifisering er beregnet for bruk i offisiell statistikk og arbeidsmarkedsstatistikk, mens standard for næringskoder danner grunnlag for koding av enheter i bedrifts- og foretaksregister, for Enhetsregisteret og for bruk i økonomisk statistikk.

Bransje er en beskrivelse av næring på et detaljert nivå, for eksempel «bilbransjen», «dagligvarebransjen» og «renholdsbransjen». Denne inndelingen er upresis og følger ikke noen standard.

NOA yrkes- og næringsgrupper

For å overvåke arbeidsmiljøet har NOA delt alle sysselsatte inn i 47 yrkesgrupper og 29 næringsgrupper. Gruppene vil derfor være på et relativ overordnet nivå. Inndelingen er basert på det standardiserte yrkeskodesettet STYRK08 (SSB) og næringskodesettet SN2007 (SSB). For å lage grupper egnet for overvåking av arbeidsmiljøet, er ikke struktur i kodesettene fulgt slavisk. En slik gruppering vil innebære bruk av skjønn, men målet har vært å gruppere yrkene slik at yrkesgruppene i størst mulig grad fremstår som ensartete med tanke på arbeidets innhold og arbeidsmiljøeksponeringer. For næringer grupperer vi etter relativt likt hovedvirke. I NOA+ bransjeprofiler bruker vi bransje-begrepet, men disse er basert på en blanding av NOA yrkes- og næringsgrupper.​

I noen sammenhenger ville det vært ønskelig å utarbeide statistikk på mer detaljerte yrker eller næringer, eller gruppere de på en annen måte. Dette vil i mange tilfeller ikke la seg gjøre på grunn av for få sysselsatte i gruppene eller mangelfullt datagrunnlag. NOA yrkes- og næringsgrupper justeres og forbedres jevnlig i en balansegang mellom etterspørsel og hva som er mulig å få til.​

Noen av datakildene vi får uttrekk fra, benytter eldre kodesett for yrkes- og næringsinndeling. Andre dataleverandører gir kun ut data på aggregerte yrkes- og næringsgrupper som ikke samsvarer med NOA inndelinger. Vi forsøker å bruke like betegnelser der det er mulig.